top of page
Introducció

El passat 27 d'octubre es va publicar la RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2016, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual se seleccionen les candidatures estimades i desestimades per a grup d’acció local provisional 2014-2020, en el marc de la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Es pot consultar en aquest enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8434.pdf

Com es pot veure, aquests declaració és provisional, és a dir, hi ha 11 grups admesos al procediment que han de presentar propostes de treball (Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, EDLP) de les que un mínim de 6 i un màxim de 9 rebran el finançament de LEADER. Es tracta d'un procediment de concurrència competitiva on les millors puntuades seran les beneficiàries. La proposta que en el seu moment va presentar Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant i que ha estat preseleccionada inclou els següents municipis.

Conceptes Inicials

Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: 

El PDR és el document de programació de la Generalitat Valenciana per a les seues actuacions en matèria d'aplicació de polítiques de desenvolupament rural al període pressupostari 2014-2020 (cal aclarir que aquest no coincideix amb el d'aplicació, que seria 2017-2023). El PDR canalitza les inversions del FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) al nostre territori. Es pot consultar més informació en aquest enllaç: http://www.avfga.gva.es/ca/pdr-cv-2014- 2020 

 

Mesura LEADER: 

Fons d'ajuda a projectes de desenvolupament rural innovador que s'integra en el Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020. Orientada a potenciar iniciatives locals que diversifiquen el teixit econòmic i donar suport selectivament a empreses i microempreses que es vagen a establir en les zones rurals menys afavorides. Es tracta d'una mesura a escala europea que s'ha aplicat durant dues dècades partint d'un enfocament cooperatiu "de baix cap a dalt" i en què el pes decisori és local a partir dels grups d'acció local (G.A.L.) 

 

Grup d'Acció Local (G.A.L.): 

Entitat formada per un col·lectiu representatiu d'agents econòmics i socials, públics i privats, amb presència al territori d'actuació, que assumeix l'elaboració i posada en marxa d'una EDLP. Al G.A.L. la societat civil ha de prevaler sobre l'administració. Per això en la seua configuració com a mínim un 51% del pes del futur G.A.L. deu recaure en aquest tipus d'entitats fixant-se un top del 49% per al pes de l'administració (ORDRE 5/2016). Els G.A.L. es deuen integrar forçosament a les xarxes autonòmiques i estatals que els agrupen i participar en projectes de cooperació dins d'aquestes xarxes o altres de caràcter supraestatal. 

 

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (E.D.L.P.): 

Estratègies i actuacions encaminades a orientar la distribució dels fons de la mesura LEADER. Han d'estar enfocades al creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Les E.D.L.P. han de desenvolupar-se atenent als criteris fixats en l'ORDRE 5/2016 i han de partir d'un diagnòstic local previ que permeta identificar necessitats i potencialitats que vaja acompanyat per una anàlisi DAFO. La sol·licitud de creació d'un G.A.L. deu anar acompanyada d'una E.D.L.P. provisional que esbosse quines són les principals línies d'actuació.  

bottom of page